HP-UX 重建一个VG的LVMTAB的方法

1、记录vgmap
ll /dev/*/group > /tmp/vgmap.txt
2、export一个VG
vgexport -s -v -m /tmp/vgpayora /dev/vgpayora
3、重建这个VG的DEV目录
mkdir /dev/vgpayora
mknod /dev/vgpayora/group c 64 0x010000
4、重新导入这个VG
vgimport -s -v -m /tmp/vgpayora /dev/vgpayora

坚持原创技术分享,您的支持将鼓励我继续创作!